Pizza Diavola

Tomate, Mozzarella, scharfe Salami(1,2)